Adwokat Piła

Adwokat czy Radca prawny – kogo wybrać?

Powszechnie adwokat i radca prawny nazywany jest „mecenasem”. Adwokatowi przyporządkowuje się obsługę spraw rodzinnych i karnych. Natomiast radcy prawnemu obsługę firm. Jest to błędny pogląd, bowiem kompetencje i uprawnienia radcy prawnego są takie same jak adwokata, a nawet szersze.

Radcy prawnemu z sukcesem można powierzyć prowadzenie każdej sprawy z całego zakresu prawa. Radca prawny służy ogromną wiedzą i wsparciem w sprawach m.in. jak: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, w sprawach o rozwód, separację i towarzyszącym im postępowaniach dotyczących alimentów, kontaktów, opieki, podziału majątku, eksmisji, darowizn, zapłaty, odszkodowania, czy też w sprawach zniesienia współwłasności albo o zasiedzenie, służebność i wiele innych. Radca prawny może nie tylko radzić, reprezentować (pełnomocnik) albo bronić (obrońca) Klienta przed sądami wszystkich instancji, organami państwowymi administracyjnymi i prywatnymi, w każdej sprawie cywilnej, rodzinnej, karnej czy skarbowej oraz administracyjnej. Może też – w przeciwieństwie do adwokatów – zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę, co sprawdza się przy stałej potrzebie obsługi prawnej.

Wniosek jest jeden – radca prawny może więcej, gdyż posiada szersze uprawnienia. Zapewnia profesjonalną obsługę prawną na każdej płaszczyźnie dziedziny prawa i może czynić to w pełni kompleksowo. Nie można zapominać także, iż radca prawny to nie tylko doradca i reprezentujący stronę profesjonalny pełnomocnik czy obrońca w sprawie. To też profesjonalista sporządzający umowy bądź opinie prawne.

Radca prawny jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym uchwalonego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, które regulują podstawowe wartości zawodu, między innymi niezależność, tajemnicę zawodową, unikanie konfliktu interesów, kwestię ochrony godności zawodu w życiu zawodowym, publicznym i prywatnym oraz lojalności wobec klientów. Zasady etyki radcy prawnego regulują też kwestie informowania o wykonywaniu zawodu, stosunku do sądów, urzędów państwowych, samorządu jego członków.

Dochowanie tajemnicy zawodowej jest prawem i obowiązkiem radcy prawnego. Stanowi podstawę zaufania klienta i jest gwarancją praw i wolności. Ochrona tajemnicy zawodowej jest nie tylko podstawą zaufania klienta do pełnomocnika (obrońcy), ale także gwarancją konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich. Stosunki radcy prawnego z klientem muszą być oparte na pełnym zaufaniu – klient musi mieć pewność, że wszelkie informacje i dokumenty przekazane radcy prawnemu nie zostaną przez niego ujawnione. Przepis art. 3 ust. 3 RadPrU stanowi, że radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie (art. 3 ust. 4 RadPrU).

Zgodnie z art. 3 ust. 5 RadPrU radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Możliwość zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej zawiera art. 180 § 1 KPK. Zgodnie z tym przepisem osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności “zastrzeżone” lub “poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub prokurator zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą jednak tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu (art. 180 § 2 KPK).

Radca prawny wykonujący w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód służy interesom wymiaru sprawiedliwości jak również tym, których prawa i wolności zostały mu powierzone w celu ochrony. Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Jest to zawód zaufania publicznego.

Adwokat Piła czy Radca Prawny Piła – wybór wydaje się więc oczywisty. Współpraca z Kancelarią Radcy Prawnego Anna Chabiera to dostęp do rzetelnych i wyspecjalizowanych, świadczonych na najwyższym poziomie usług prawnych, jakie gwarantuję osobiście jako radca prawny. Piła i Złotów – to miasta, z których pochodzi większość naszych klientów, jednakże Kancelaria obejmuje swym obszarem działań całą Polskę więc w razie potrzeby zapewnia reprezentację również w innych miastach.

Adwokat Piła – Radca prawny Piła – Skuteczna i kompleksowa pomoc prawna

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
 Anna Chabiera

Adres: ul. Kadetów 4/1, 64-920 Piła
(wejście od ulicy Podchorążych  – naprzeciw uczelni PWSZ)