Prawo cywilne

Kancelaria świadczy świadczy szeroki zakres usług w ramach ogólnie pojętego prawa cywilnego. W zakres świadczonych usług wchodzi udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków), sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentowanie Klientów w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym, reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Sądem i w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Lista przykładowych spraw z zakresu prawa cywilnego:

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone, w tym w szczególności odszkodowania za wypadki komunikacyjne i błędy medyczne;
 • sprawy o zapłatę należności wynikających z umów;
 • sprawy o eksmisję;
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokali;
 • sprawy o zniesienie współwłasności;
 • sprawy ustanowienie lub zmianę treści służebności, w szczególności służebności drogi koniecznej i służebności osobistej;
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
 • sprawy o rozgraniczenie nieruchomości;
 • sprawy o ustalenie lub uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Prawo pracy

W ramach prawa pracy swiadczymy pomoc prawną w sprawach:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę;
 • roszczenia pracownicze (m.in. o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie);
 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach, w tym także przed sądem;
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • zwolnienia grupowe i indywidualne;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • umowy o pracę, zlecenie i dzieło;
 • nadgodziny;
 • odprawy;
 • umowy o zakazie konkurencji;
 • kontrakty menedżerskie;
 • sprawy o mobbing  i dyskryminację;
 • regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy;
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • kary porządkowe i świadectwa pracy;
 • pomoc prawną w toku kontroli przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcje Pracy, Sanepid itp.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Jedną z dziedzin prawa, którą specjalizuje się Kancelaria jest prawo rodzinne i opiekuńcze. Zajmujemy się między innymi takimi sprawami jak:

 • rozwody;
 • separacje;
 • podziały majątków małżeńskich;
 • alimenty;
 • władza rodzicielska;
 • kontakty z dziećmi;
 • przysposobienie;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • ustalenie ojcostwa;
 • opieka.

Wiemy jak istotne w życiu każdego człowieka jest niekiedy uporządkowanie i uporanie się ze sprawami o podłożu rodzinnym. Nasza Kancelaria służy w tym zakresie obiektywną i profesjonalną obsługą prawną. W każdą powierzoną nam sprawę wkładamy pełnię zaangażowania. Ustalamy z każdym Klientem indywidualną strategię procesową. Dzięki temu możemy osiągnąć efekt zadowalający naszych Klientów.

Prawo administracyjne

Z zakresu Działu Prawa Administracyjnego kancelaria świadczy usługi w sprawach szeroko rozumianego prawa budowlanego, obsłudze prawnej organów administracji publicznej, a także reprezentując Klientów Kancelarii w sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Oferujemy kompleksowe prowadzenie spraw:

 • inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim;
 • inwestycji drogowych;
 • inwestycji liniowych;
 • inwestycji w zakresie budowy nośników reklamowych;
 • inwestycji w zakresie budowy wież telefonii komórkowej;
 • inwestycji w zakresie budowy farm oraz elektrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, stacji uzdatniania wody;
 • legalizacji samowoli budowlanej;
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • dotyczących wpisu do rejestru zabytków;
 • dotyczących potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego tzw. mienia zabużańskiego;
 • z zakresu wywłaszczenia oraz z komunalizacji mienia;
 • dotyczących scalania i wymiany gruntów;
 • z zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania;
 • z zakresu ochrony danych osobowych;
 • z zakresu zdrowia i chorób zawodowych;
 • dotyczących koncesji oraz sprzedaży napojów alkoholowych.

Prawo handlowe i gospodarcze

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług prawnych z prawa gospodarczego  i handlowego. Oferujemy naszym Klientom profesjnalną pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, która obejmuje m.in.:

 • zakładanie spółek prawa handlowego;
 • przygotowanie projektów umów i statutów;
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS;
 • rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS;
 • bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm;
 • prowadzenie zgromadzeń wspólników;
 • doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek;
 • tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • negocjowanie umów;
 • zabezpieczanie wykonania umów;
 • prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
 • pozwy i wnioski;
 • zastępstwo procesowe firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi;
 • reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej;
 • windykacja wierzytelności;
 • tworzenie, negocjowanie i rozwiązywanie umów.

Prawo spadkowe

Kancelaria specjalizuje się również wprawie spadkowym, udziela wsparcia prawnego wszystkim uczestnikom postępowań: wnioskodawcom, uczestnikom, powodom, pozwanym. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych podczas konsultacji;
 • sporządzanie pism procesowych, m.in.: wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, pozew o zachowek, odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe, itp.;
 • reprezentacja Klienta w sądzie w każdej sprawie spadkowej;
 • prowadzenie negocjacji z przeciwnikiem procesowym;
 • ustalanie strategii procesowych.

Postępowania sądowe, w których reprezentujemy naszych klientów to m.in.:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
 • sprawy o podział spadku;
 • sprawy o zachowek;
 • podważenie testamentu;
 • odrzucenie;
 • przyjęcie;
 • wydziedziczenie.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
 Anna Chabiera

Adres: ul. Kadetów 4/1, 64-920 Piła
(wejście od ulicy Podchorążych  – naprzeciw uczelni PWSZ)