Przekształcenie JDG w Sp. z o. o.

prawo spółek handlowych

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.) jest procesem, który wymaga starannego przygotowania oraz zrozumienia przepisów regulujących tę kwestię. Zanim jako przedsiębiorca podejmiesz decyzję o takiej zmianie, warto zwrócić uwagę na kluczowe aspekty prawne i praktyczne tego procesu.

Podstawy prawne.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oparte jest na przepisach Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). Artykuł 551 § 1 KSH stanowi, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803, 1414 i 2029) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową.

Na czym polega przekształcenie.

Przekształcenie działalności gospodarczej jest kluczowym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy pragną dostosować swoje przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków rynkowych oraz zwiększyć efektywność swojej działalności. Polega ono na płynnej zmianie formy prawnej istniejącej już działalności bez konieczności jej likwidacji. Jest to proces, który może przynieść wiele korzyści oraz otworzyć nowe możliwości rozwoju biznesu.

Przedsiębiorcy podejmują decyzję o przekształceniu swojej działalności z różnych powodów, ale najczęściej wynika to z przesłanek finansowych. Przekształcenie może być strategią służącą optymalizacji prowadzonej działalności, redukcji kosztów oraz zwiększeniu kapitału, co jest niezwykle istotne dla rozwijających się firm.

Jakie korzyści mogą wynikać z przekształcenia działalności gospodarczej?

 • Obniżenie kosztów działalności: Nowa forma prawna może umożliwić zmniejszenie obciążeń finansowych, zwłaszcza jeśli wiąże się z bardziej korzystnymi podatkowo rozwiązaniami.
 • Zwiększenie kapitału: Przekształcenie może być sposobem na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, co umożliwia inwestycje w rozwój firmy.
 • Poprawa procesu decyzyjnego: Nowa struktura organizacyjna może sprzyjać bardziej efektywnemu procesowi podejmowania decyzji, co przyczynia się do szybszego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.
 • Zmiana zakresu odpowiedzialności: Przekształcenie może ograniczyć osobistą odpowiedzialność przedsiębiorcy, co stanowi istotny czynnik w aspekcie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zmniejszenie obciążeń podatkowych: Nowa forma prawna może umożliwić zmniejszenie obciążeń podatkowych, co wpływa pozytywnie na rentowność firmy.
 • Pozyskanie inwestora: Przekształcenie może zwiększyć atrakcyjność firmy w oczach potencjalnych inwestorów, co ułatwia pozyskanie kapitału na rozwój.
 • Możliwość wprowadzenia spółki na giełdę: W przypadku spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, przekształcenie może otworzyć drogę do wprowadzenia spółki na giełdę, co daje dostęp do nowych źródeł finansowania oraz zwiększa widoczność firmy na rynku

Zasada kontynuacji – kluczowe aspekty i konsekwencje.

Przekształcenia spółek to złożone procesy, które wymagają uwzględnienia wielu istotnych zasad i regulacji prawnych. Jedną z fundamentalnych zasad, które kierują tymi procesami, jest zasada kontynuacji. Jest to kluczowy element, który ma istotne znaczenie zarówno dla samych spółek, jak i dla osób z nimi związanych.

 • Zasada kontynuacji:
  Zasada kontynuacji oznacza, że po dokonaniu przekształcenia, przekształcona spółka zachowuje swoje istniejące prawa, obowiązki oraz status prawny. Jest to kluczowy aspekt, który umożliwia płynną kontynuację działalności bez konieczności wprowadzania znaczących zmian czy aneksowania zawartych umów.
 • Prawa i obowiązki przekształconej spółki – kontynuacja bez zmian:
  Przekształcona spółka zachowuje wszystkie prawa i obowiązki, które posiadała przed dokonaniem przekształcenia. To oznacza, że wszystkie umowy zawarte przez spółkę przed przekształceniem pozostają w mocy, a spółka kontynuuje ich realizację na dotychczasowych zasadach.
 • Zachowanie zezwoleń, koncesji oraz ulgi:
  Kolejnym istotnym aspektem zasady kontynuacji jest zachowanie przez przekształconą spółkę wszelkich zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały jej przyznane przed przekształceniem. Jednakże istnieją sytuacje, w których ustawa lub decyzja administracyjna mogą stanowić inaczej, np. ulgi podatkowe nie zawsze przechodzą w procesie przekształcenia.

Jak przebiega przekształcenie, kluczowe etapy.

W celu przekształcenia koniecznym jest:

 • Sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
 • Złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 • Powołanie członków organów spółki przekształconej;
 • Zawarcie umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
 • Dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do uznania pracodawcy należy, czy zdecyduje się na powiadomienie o planowanym przekształceniu swoich pracowników. W przypadku przekształcenia w opisywanym kodeksowym trybie takiego obowiązku nie ma, choć zawsze warto zrobić.

Kapitał zakładowy.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest wniesienie kapitału zakładowego. Przedsiębiorca powinien dostosować go do wymogów ustawowych, a minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych. Kapitał ten może być wniesiony w formie aportu lub wkładu pieniężnego.

Umowa spółki.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest fundamentalnym dokumentem regulującym funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Umowa ta powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego  oraz zawierać następujące elementy:

 • Firmę i siedzibę spółki:
  firma to nic innego jak nazwa spółki, pod którą spółka będzie prowadzić swoją działalność;
  siedziba to miejscowość, gdzie wykonywana jest funkcja prowadzenia spraw spółki przez zarząd;
  siedzibę spółki należy odróżnić od adresu spółki, który powinien być konkretyzacją siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu).
 • Przedmiot działalności:
  precyzyjne określenie przedmiotu działalności gospodarczej, którą będzie prowadzić spółka;
  może być oznaczona przy pomocy nomenklatury PKD, ale nie jest to konieczne.
 • Kapitał zakładowy:
  jak już pisałam powyżej kapitał zakładowy nie może być niższy niż 5 000 zł.
 • Wspólnicy:
  dane identyfikacyjne wspólników;
  informacje dotyczące liczby udziałów i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
  określenie wkładów każdego wspólnika.
 • Organizacja i zarządzanie:
  sposób organizacji i zarządzania spółką;
  określenie organów spółki (zarządu, rady nadzorczej) oraz ich kompetencji.
 • Podział zysków i strat:
  zasady podziału zysków i strat pomiędzy wspólników.
 • Zasady przenoszenia udziałów:
  warunki i zasady przenoszenia udziałów w spółce.
 • Postanowienia dotyczące zmian w umowie:
  procedury i warunki wprowadzania zmian w umowie spółki.
 • Postanowienia końcowe:
  klauzule postanowień końcowych, takie jak postanowienia dotyczące prawa właściwego czy rozstrzygania sporów.

Rejestracja spółki.

Po sporządzeniu umowy spółki, konieczne jest zarejestrowanie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki. Rejestracja jest warunkiem legalnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność wspólników.

Jednym z głównych atutów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wysokości wniesionego kapitału. Oznacza to, że wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Opodatkowanie.

Przekształcenie może wpłynąć na zmianę podatkowego statusu przedsiębiorcy. Warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby ocenić, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia opodatkowania.

Informowanie Kontrahentów i Partnerów Biznesowych.

Ważnym etapem procesu jest powiadomienie kontrahentów oraz partnerów biznesowych o dokonanej zmianie. Należy przekazać im informacje dotyczące nowej formy prawnej przedsiębiorstwa oraz wszelkie niezbędne zmiany w kontaktach czy numerach identyfikacyjnych.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to proces wymagający starannego planowania oraz konsultacji z ekspertami prawnymi (radca prawny lub adwokat) i finansowymi (doradca podatkowy). Każda forma prawna ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego ważne jest dostosowanie wyboru do indywidualnych potrzeb i celów przedsiębiorstwa.

Przekształcenie działalności gospodarczej to istotny krok dla wielu firm, który może przynieść wiele korzyści i otworzyć nowe perspektywy rozwoju. Jednakże decyzja o przekształceniu powinna być poprzedzona staranną analizą i zrozumieniem konsekwencji oraz korzyści wynikających z tego procesu. Dla wielu przedsiębiorców jest to kluczowy element strategii biznesowej, umożliwiający adaptację do zmieniających się warunków rynkowych oraz osiągnięcie długoterminowych celów rozwoju.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu!

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Chabiera
NIP: 7671660483
REGON: 365681550

Adres: Kossaka 51/5L
64-920 Piła

Strona internetowa radca-chabiera.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu do cookies w Twojej przeglądarce. View more
Akceptuję